مطالعه ای که از روانشناسان کانادایی انجام شده‌است نشان می‌دهد که وگان به عنوان سایر گروه‌های اقلیت رتبه منفی کسب می‌کنند. افرادی که به دلیل سلامتی وگان می‌شوند نسبت به افرادی که به دلیل اخلاقی یا به دلیل حقوق حیوانات وگان می‌شود رتبه بهتری کسب می‌کنند.

یک مطالعه با حضور ۳۰۰ شرکت کننده بررسی کرد که چه اتفاقی می‌افتد اگر شخصی به کسانی که گوشت می‌خورند یادآوری کند که گوشت از حیوانات به دست می‌آید. این مطالعه نشان داد که این باعث افزایش ناراحتی هنگام خوردن گوشت می‌شود و همچنین منجر به قضاوت منفی کمتری در مورد گیاهخواران می‌شود.

این یافته‌ها با وگان‌هایی که احساس می‌کنند توسط افرادی که گوشت می‌خورند مورد تبعیض قرار می‌گیرند سازگار است. گوشتخوارانی نیز وجود دارند که به رژیم وگان روی نمی‌آورند زیرا هنگام وگان شدن می‌ترسند که به آنها انگ زده شود.

این تعصبات منفی در مورد گیاهخواران گاهی ویگافوبیا نامیده می‌شود. احساسات مثبت در مورد گیاهخواران نیز وجود دارد: به دلیل رژیم غذایی، ممکن است به آنها فضیلت بیشتری داده شود.